Bestyrelsen

Foreningen Institut Mod Vold har en bestyrelse bestående af:  

Bestyrelsesforperson: 

Helene Oldrup, sociolog, ph.d. og Chefkonsulent.

I mit arbejdsliv har jeg bl.a. bidraget til at bygge Lev Uden Volds vidensafdeling op og forsket i udsatte børn og familiers trivsel og hverdagsliv, gennem knap 10 år ved VIVE (SFI). Senest er jeg optaget af arbejdet med æresrelaterede konflikter. I mit virke på voldsområdet er jeg særligt optaget af, at forebyggelsen og håndteringen af vold i nære relationer er baseret på bedst mulige viden, så de mennesker, der lever med volden og dens konsekvenser, får den bedst mulige hjælp.

Institut mod Vold består af dygtige og erfarne psykologer, terapeuter og undervisere, der gennem mange år har samarbejdet om konkrete indsatser til både mennesker, der er udsatte for vold og udøvere af vold samt til børn og pårørende. Derigennem har de opbygget stor faglig viden og et fagligt miljø og fællesskab.

Ved at sidde med i Institut Mod Volds bestyrelse håber jeg på at kunne bidrage til udviklingen af dette faglige miljø og dermed også bidrage til udvikling af fagligt solide indsatser.

 

Bestyrelsesnæstforperson:

Anne-Sofie Theilgaard, cand.jur. og Juridisk Chefkonsulent.

Jeg har bred offentligretlig erfaring, og har via min ansættelse på Justitsministeriets område – herunder i Anklagemyndigheden – erfaring med de strafferetlige og rettighedsbaserede spørgsmål som knytter an til vold i nære relationer. Jeg har etableret Lev Uden Volds juridiske rådgivning, og har erhvervet kendskab til de mange konsekvenser som vold i nære relationer har – også for børnene. Jeg brænder derfor særligt for, at voldsudsattes rettigheder styrkes og ikke mindst håndhæves. Det er vigtigt for mig at bidrage til, at alle kan få adgang til den hjælp, som er helt essentiel for at kunne hele. Jeg er desuden optaget af, at vold i nære relationer aftabuiseres. Jeg har erfaret, at volden udøves i alle samfundslag, og at ressourcestærke mennesker over tid kan nedbrydes af vold. Det kan og skal vi forebygge og afhjælpe.

Ved at sidde i bestyrelsen, er det min forhåbning, at jeg kan bidrage til at skabe rammerne for, at Instituttets stiftere får en god platform til at skabe og drive tilbud, til personer som lever eller har levet med, vold tæt inde på livet.

 

Bestyrelsesmedlem:

Omar Gonzalez, International Business og efterskolelærer.

Jeg har tidligere arbejdet som Human Development coach i Mexico og USA i mere end 10 år og har siden fået stor erfaring som efterskolelærer, med at arbejde med voksne og med teenagere. For mig er det vigtigt at hjælpe mennesker til at slippe fra vold og starte et nyt liv med de rigtige redskaber. Det er også vigtigt for mig at hjælpe med, at folk får mulighed for at forstå, hvad der ligger bag vold, og at børn og teenagere trives i et trygt miljø, uden vold.

Jeg håber, at mine evner og personlige oplevelser kan hjælpe med at styrke Institut Mod Volds udvikling, så vi både kan hjælpe mennesker, der har været udsat for vold samt mennesker som har udøvet vold.

Bestyrelsesmedlem:

Rikke Sandager, cand.mag. filosofi. med erfaring som udviklings- og fagkonsulent på det sociale område (hhv. anbringelse- og krisecenterområderne).
Min erfaring fra krisecenter-,  men måske især fra anbringelsesområdet, har gjort mig opmærksom på at vi som samfund, i reglen, ikke yder målrettet hjælp til den person der bruger vold mod sin familie. Vi symptombehandler, ved at tilbyde indsatser til de nære, som den udøvende er voldelig overfor, men vi tilbyder sjældent (eller aldrig) målrettet hjælp til den voldsudøvende. Jeg brænder for at spørge “hvorfor” og for at give andre lyst til at stille samme spørgsmål. Jeg ønsker helt grundlæggende at bidrage til at øge både kvaliteten og spændevidden af tilgængelige voldsfaglige støttetilbud – både til udsatte og udøvere.
Foreningen Institut mod vold rummer en helt særlig kombination af viden om vold og voldsfaglige indsatser. Jeg håber at jeg, med min bestyrelsesfunktion, kan være med til at understøtte og forstærke foreningen virke, så så mange mennesker som muligt kan drage fordel af foreningens vigtige arbejde.
 

 

Bestyrelsesmedlem:

Maria Nannestad, autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med børn og voksne.

Jeg er medstifter af Institut Mod Vold og har i mange år haft et stort hjerte for børn, der har været levet med vold i deres familier. Jeg har bl.a. arbejdet i 5 år ved Københavns kommunes krisecentre, hvor jeg har haft terapiforløb med kvinder og børn på krisecentre, ligesom jeg i 3 år har haft terapi-grupper i Lev Uden Vold for kvinder, mænd, børn og unge som har været udsat for vold i familien. Jeg har også skrevet bogen ”Mig og min særlige rygsæk” som er en samtalebog skrevet til børn og unge, der har oplevet vold eller store konflikter i deres familier.

Mit håb og min mission med Institut Mod Vold er at synliggøre vold i nære relationer og at bidrage til at nedbringe omfanget af vold i nære relationer i Danmark. Min mission er også at hjælpe mennesker med at hele, efter at have levet med vold

 

Bestyrelsesmedlem:

Mette Thyghøj, kandidat i psykologi og psykoterapeut (MPF) med speciale i vold.

Jeg er medstifter af Institut Mod Vold og har arbejdet mange år indenfor misbrugsområdet , og så har blandt andet været ansat som projektleder på efterværn for voldsudsatte i organisationen Lev Uden Vold. I Lev Uden Vold behandlede jeg både voldsudsatte og voldsudøvere og underviste i vold i nære relationer. Jeg er forkæmper for, at alle mennesker, uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke lever med vold. Ligesom Maria, er mit håb og min mission med Institut Mod Vold at synliggøre vold i nære relationer og at bidrage til at nedbringe omfanget af vold i nære relationer i Danmark – og ikke mindst at hjælpe mennesker med at hele, efter at have levet med vold

 

Bestyrelsesmedlem:

Sara Svane, kandidat i pædagogisk psykologi og psykoterapeut (MPF) med speciale i vold.

Jeg er medstifter af Institut Mod Vold og har arbejdet mange år med unge og voksne der er vokset op med vold, som bruger vold imod deres nærmeste eller som bliver udsat for vold fra deres nærmeste. Jeg taler også med børn, der lever med en forælder der har et voldsproblem. , Jeg har været ansat i organisationen Lev Uden Vold som gruppeleder på efterværnsgrupper for kvinder og børn, der har levet med vold. Jeg laver terapi, superviserer og underviser indenfor vold i nære relationer. Mit fokus er særligt på værdighed og respekt for menneskers erfaringer, viden, værdier, håb og bestræbelser. Jeg arbejder ud fra den narrative- og responsbaserede praksis og interesserer mig altid for, i hvilken kontekst volden har fundet sted i, hvilke måder personen er blevet mødt på af andre samt og hvilken betydning det har haft for, hvad man gjorde undervejs. Helt centralt er alle de synlige og mindre synlige modstandshandlinger som personen har gjort, for at værne om sig selv eller andre.

 

Aktuel Leder (ikke bestyrelsesmedlem):

Ditte Brorson, autoriseret psykolog med speciale i mennesker der bruger vold imod deres nærmeste.

I Foreningen Institut Mod Vold er stifterne leder 1 år ad gangen.

Udover engagement i Institut Mod Vold er jeg ansat deltid i Lev Uden Vold. Her står jeg for samtaleforløb og rådgivning til mennesker der udøver vold og ønsker at slippe volden. Jeg mener, at ansvaret for volden altid ligger hos den person der bruger vold mod sin partner. Og med ansvaret kommer også handlekraften og muligheden for forandring. Jeg har gode erfaringer med at hjælpe personer der bruger vold til at komme derhen, hvor de rent faktisk kan slippe volden.

Udover psykoterapi og rådgivning til mennesker med vold inde på livet, laver jeg også supervision og undervisning til forskellige fagprofessionelle indenfor voldsområdet.

Jeg er fagligt funderet i Systemisk/narrativ tænkning samt en nyere praksis omkring vold, der hedder respons baseret praksis. Desuden er jeg meget inspireret af Alternativer til Volds teoretiske og praksisnære tilgang til vold i nære relationer.